Begroting 2021 in Laarbeek vastgesteld

De inhoud van de concept programmabegroting 2021 is vastgesteld door het college van B&W in Laarbeek. Dit voorstel wordt met het raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad op 5 november. Deze begroting is de derde in deze raadsperiode. De opbouw per programma met de bijbehorende afspraken is gelijk aan de indeling van het Raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen ineen’.