Functiewijziging Achterbosch Lieshout

0
55

Een agrarisch bedrijf aan het Achterbosch in Lieshout is reeds enige tijd beëindigd. Initiatiefnemers willen de agrarische bedrijfsbestemming gewijzigd hebben in een bedrijfsbestemming voor opslag/stalling. In
het bestemmingsplan Buitengebied is hiervoor een wijzigingsbevoegdheid van het college van de gemeente Laarbeek opgenomen. Volgens dat college voldoet c.q. kan het verzoek voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. In principe wordt medewerking verleend en initiatiefnemer wordt verzocht een ruimtelijke onderbouwing met landschapsinpassingsplan in te dienen.