Ontwerp Transitie Visie Warmte Laarbeek 2021

0
45

Op de website van de gemeente Laarbeek is de gemeentelijke visie op duurzaam en aardgasvrij wonen te vinden. Daarnaast is bij de receptie in het gemeentehuis in Beek en Donk een kopie van de visie in te zien. Men kan tot 30 november schriftelijk een reactie kenbaar maken bij het college van B&W. Nederland heeft in het Klimaatakkoord van Parijs toegezegd de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Het doel is om in 2050 helemaal geen aardgas meer te gebruiken.