Provincie beoordeelde begroting Laarbeek 2021

0
18

De provincie oefent als toezichthouder financieel toezicht uit op de gemeente. De door de gemeente Laarbeek vastgestelde begroting 2021 en de bijbehorende meerjarenraming 2022-2024 werden door de provincie tijdig ontvangen. De provincie is van oordeel dat de begroting 2021 structureel en reëel in evenwicht is. Voor Laarbeek is daarom voor het begrotingsjaar 2021 het normaal geldend repressief toezicht van kracht. Hierbij behoort dat de gemeente Laarbeek begrotingswijzigingen 2021 binnen twee weken na vaststelling alleen ter kennisname aan de provincie inzendt.