Voorstel krediet aanpak N279

Het college van Laarbeek stelt aan de raad voor om na advies van de commissie Ruimtelijk Domein een krediet van 185.473 euro exclusief BTW beschikbaar te stellen voor een gemeentelijke bijdrage in de ombouw van de N279. Gelijktijdig met deze ombouw zullen er in de gemeente maatregelen uitgevoerd worden ter ontsluiting van de plaatselijke wegenstructuur ter verbetering van de doorstroming in de directe omgeving van de N279. Deze afspraken zijn vastgelegd in de concept-uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en provincie.