Wijziging bestemmingsplan Pater Eustachiuslaan

0
37

Het bestemmingsplan Pater Eustachiuslaan voorziet in een herbestemming van een agrarisch bedrijfsperceel naar een maatschappelijke bestemming in verband met het realiseren van een kinderdagverblijf. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan kan thans door de gemeenteraad van Laarbeek worden vastgesteld. Het college legt het ontwerpbestemmingsplan (na voorafgaande behandeling in de commissie Ruimtelijk Domein) ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.